Algemene voorwaarden

Voordat je gebruikmaakt van onze diensten, vragen we je om deze voorwaarden aandachtig te lezen, te begrijpen en ermee akkoord te gaan. We kunnen deze voorwaarden op elk moment wijzigen door een nieuwe versie op https://blokkenschema.nl/blog/algemene-voorwaarden te plaatsen. Jouw gebruik van onze dienst is altijd onderhevig aan de laatst gepubliceerde versie van deze voorwaarden.

1. Omschrijving van de Dienst

Tegen een vastgestelde vergoeding bieden we een online software dienst aan (Software as a Service) voor een vastgestelde periode. Deze dienst bestaat uit een inlog account op ons contentbeheersysteem (CMS) waarmee je eenvoudig en zelfstandig online een blokkenschema kunt opstellen en beheren voor één of meerdere vooraf afgesproken aantal evenementen die je vanuit je bedrijf organiseert. Wij zorgen voor de hosting en aggregatie van gebruiksstatistieken van het blokkenschema. Het blokkenschema is in je eigen website en/of mobiele app te integreren op de afgesproken wijze (als iframe embed of als popup) en anders als standalone minisite.

2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van onze dienst. Met 'wij', 'ons' of 'onze' verwijzen we naar blokkenschema.nl, geregistreerd bij de KvK onder nummer 57682887, inclusief onze werknemers, directeuren, officieren, gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen. Met 'jij', 'jou' of 'jouw' bedoelen we jou, je team, je bedrijf of personen die blokkenschema.nl gebruiken.

3. Acceptatie

Door onze dienst te gebruiken, ga je akkoord met deze voorwaarden, onze Privacybeleid en alle toepasselijke wetgeving. Als jij of degene die je vertegenwoordigt niet akkoord gaat met deze voorwaarden; stop met het gebruik van onze diensten of zeg op.

4. Privacy en Veiligheid

We hechten veel waarde aan je privacy en houden je gegevens strikt vertrouwelijk. Lees ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe we je privacy beschermen tijdens het gebruik van onze dienst. We hebben technische maatregelen genomen om je informatie veilig te bewaren. Alle informatie die tussen jou en ons, of tussen jou en andere gebruikers, wordt uitgewisseld, gebeurt uitsluitend op basis van noodzaak en wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

5. Gebruikersgedrag

Jij bent volledig verantwoordelijk voor de inhoud die je plaatst of naar de dienst stuurt. blokkenschema.nl controleert deze inhoud niet en garandeert dus niet de juistheid, integriteit of kwaliteit ervan. Je belooft de dienst niet te gebruiken voor onwettige activiteiten of op een manier die niet door blokkenschema.nl is bedoeld. Je zult bijvoorbeeld niet:

  1. Personen misbruiken, lastigvallen, bedreigen of intimideren;
  2. Onrechtmatige, lasterlijke, smadelijke, obscene, grove inhoud (teksten, afbeeldingen, muziek of films) plaatsen, of inhoud die inbreuk maakt op auteursrecht of andere rechten van een persoon (zonder bronvermelding);
  3. Inhoud plaatsen met de intentie om onze dienst of die van derden te hacken, te spoofen, te spammen of op andere manier te verstoren;
  4. Inhoud plaatsen met de intentie om andere diensten of producten te verkopen, met uitzondering van toegangskaarten voor je evenement(en) bedoelt bij 1;
  5. Je account aan derden verhuren, verkopen of overdragen;
  6. De dienst gebruiken op een manier die in jouw land verboden is;

6. Copyright

blokkenschema.nl respecteert de intellectuele-eigendomsrechten van anderen. Mochten we onverhoopt klachten van schending ontvangen, dan kunnen wij de inhoud verwijderen of de dienst beëindigen (zie 8). Voor links van onze dienst naar externe websites en de inhoud aldaar zijn wij niet verantwoordelijk.

7. Veiligheid

Wij namen de beveiliging van onze systemen uiterst serieus. We volgen best practices om ervoor te zorgen dat onze systemen en jouw gegevens veilig zijn. We moedigen beveiligingsonderzoekers en gebruikers aan om ons te helpen bij het opsporen van mogelijke kwetsbaarheden. Als je een beveiligingslek ontdekt, vragen we je dit op een verantwoorde manier aan ons te melden via security@blokkenschema.nl, zodat we snel actie kunnen ondernemen om het probleem te verhelpen.

8. Beëindiging

Wij kunnen de dienst beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, waaronder maar niet beperkt tot een schending van de voorwaarden. Wanneer je account wordt beëindigd, vervalt je recht om de dienst te gebruiken onmiddellijk. Alle bepalingen van de voorwaarden die naar hun aard na beëindiging blijven bestaan, waaronder eigendomsbepalingen, garantie-uitsluitingen, vrijwaring en beperkingen van aansprakelijkheid, blijven van kracht.

9. Aanspakelijkheid en Vrijwaring

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn jegens jou (of een derde) voor schade als gevolg van het gebruik van de dienst, ongeacht of deze gebaseerd is op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of een andere juridische theorie, en ongeacht of we op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, zelfs als een beperkte remedie zijn essentiële doel niet bereikt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst om de dienst te leveren of op grond van een onrechtmatige daad of om welke andere reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de dienst. Je stemt ermee in om ons en onze sponsors, partners en overige samenwerkingsverbanden, evenals de respectievelijke directeuren, functionarissen en werknemers te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle claims, verliezen, schades, aansprakelijkheden en kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocaatkosten en gerechtskosten) die voortvloeien uit of verband houden met je schending van deze voorwaarden of het gebruik van de dienst door jou of een derde. Wij behouden ons recht om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen over zaken die anders onder jouw vrijwaring zouden vallen.

10. Toepasselijk recht & Rechtsbevoegdheid

Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

Published